Yhdistyksen säännöt

Suomen Nefrologiyhdistys ry. - Finlands Nefrologförening rf.
Sääntömuutos hyväksytty 15.3.2018 ja 5.10.2018

Patentti- ja rekisterihallitus valhvistanut 28.10.2018

I Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Nefrologiyhdistys - Finlands Nefrologförening ry. ja sen kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena koko maa ja se on suomen- ja ruotsinkielinen, mutta rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallisesti nimeä Finnish Society of Nephrology.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maamme nefrologista koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä nefrologisten potilaiden hoitoa. Yhdistyksen tehtävänä on myös ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä nefrologian alalla.

3§ Tarkoitustaan varten yhdistys:

Tekee aloitteita ja ottaa kantaa nefrologisiin kysymyksiin.
Järjestää kokouksia, esitelmä- ja koulutustilaisuuksia.
Harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa sekä jakaa koulutusapurahoja.
Tekee yhteistyötä vastaavien koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa.
Käyttää muita edellisiin verrattavia lain sallimia menettelytapoja.

II Yhdistyksen jäsenet

4§ Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee Suomessa laillistettu lääkäri, joka on osoittanut kiinnostusta nefrologiaan ja jonka yhdistyksen kokous hyväksyy. Yhdistys voi myös kutsua jäsenekseen yhdistyksen toimialalla ansioituneen muun henkilön.

5§ Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua nefrologian alalla erityisen ansioituneen kotimaisen tai ulkomaisen henkilön. Kunniajäseneksi kutsumiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

6§ Kannatusjäseneksi voidaan johtokunnan harkinnan mukaan ottaa henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka johtokunnalta kirjallisesti kannatusjäseneksi pääsyä pyytävät.

7§ Varsinaiseksi jäseneksi pääsyä varten tarvitaan johtokunnalle osoitettu jäsenyysanomus, johtokunnan puoltava kanta, sekä yhdistyksen kokouksessaan tekemä hyväksyvä päätös.

8§ Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Johtokunnan päätöksellä voidaan jäsen hakemuksen perusteella, huomioon ottaen yhdistyslain määräykset, vapauttaa määräaikaisesti jäsenmaksusta seuraavista tai vastaavanlaisista syistä: pitkäaikainen ulkomailla oleskelu, pitkäaikainen sairaus, sekä taloudelliset vaikeudet. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

9§ Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen tai ilmoitettuaan asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena jättää jäsenmaksunsa maksamatta, katsoo johtokunta yhdistyksestä eronneeksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

III Hallinto ja toimihenkilöt

10§ Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-7 muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt Vuosikokous valitsee johtokunnan vuodeksi kerrallaan. Se on päätösvaltainen 4 jäsenen läsnä ollessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan tehtävänä on:

Valmistella yhdistyksen kokousten asiat ja tehdä tarvittaessa esityksiä kokoukselle sellaisista toimenpiteistä, joista johtokunta ei itse katso voivansa päättää.

Ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

Hoitaa yhdistyksen yhteistyö koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa.

Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta edullisimmalla tavalla.

11§ Yhdistyksen jäsenillä on oikeus muodostaa rekisteröimättömiä nefrologian erikoiskysymyksiin omistautuvia alajaoksia, joiden säännöt yhdistys vahvistaa.

12§ Yhdistyksessä toimii johtokunnan alaisuudessa koulutusvaliokunta, jonka jäsenet johtokunta nimeää. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa nefrologian jatko- ja täydennyskoulutusta.

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

IV Yhdistyksen kokoukset

14§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi- tai maaliskuussa. Vuosikokouksessa:

1) esitetään toimintakertomus, tilit, sekä toiminnantarkastajien/  tilintarkastajien lausunto
2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnan ja toimihenkilöiden tili- ja vastuuvapaudesta
3) valitaan johtokunta 10§ mukaisesti, 1-2 toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat tai 1-2 tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
4) määrätään jäsenmaksut seuraavaksi toimintakaudeksi
5) käsitellään muut mahdolliset asiat kuten jäsenanomukset

15§ Yhdistyksen syyskokous pidetään loka- tai marraskuussa. Syyskokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

16§ Yhdistys kutsutaan koolle henkilökohtaisella kirjeellä ainakin 2 viikkoa ennen kokousta ja ilmoituksella Suomen Lääkärilehdessä.

17§ Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin joku yhdistyksen jäsenistä toisin vaatii, umpilipuin. Äänten langetessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee. Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on kysymyksessä jäsenen erottaminen, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen, joissa tapauksissa vaaditaan vähintään ¾ enemmistö äänestyksessä.

18§ Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, jos muutos hyväksytään kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa 17§ mainitulla äänten enemmistöllä.

19§ Yhdistyksen tilikausi on 1.1. - 31.12. ja toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

20§ Yhdistyksen lopettaessa toimintansa sen jäljellä olevat varat luovutetaan Suomen Sisätautilääkäriyhdistykselle - Föreningen för Invärtesmedicin i Finland r.y. nimiselle yhdistykselle käytettäväksi ensisijassa yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.